หน้าแรก

บริษัทถังทอง เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านผลิตและจำหน่ายถังบรรจุสารเคมีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานได้เล็งเห็นควาสำคัญของระบบจัดการด้านคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงได้นำระบบจัดการด้านคุณภาพ(ISO9001:2015)มาดำเนินการภายในบริษัทและได้กำหนดนโยบายด้านคุณภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 

    

Visitors: 61,055